PRAVILA IN POGOJI NAGRADNEGA NATEČAJA

»Naj navijaški transparent«

 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Ta pravila določajo način izvedbe in pogoje sodelovanja v nagradnem natečaju »Naj navijaški transparent«, katerega organizator je Športno društvo Pokljuka (v nadaljevanju Organizator), Poslovna cona A37, 4208 Šenčur. Namen nagradnega natečaja je promocija IBU svetovnega prvenstva v biatlonu.

 

2. OPIS IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNEM NATEČAJU.

Nagradni natečaj poteka od srede, 27. januarja 2021, do petka, 5. februarja 2021, za učence z območja Jugovzhodne Slovenije (razen občin: Ribnica, Sodražica, Loški potok, Kočevje, Osilnica in Kostel), Koroške, Podravske, Pomurske, Savinjske in Posavske statistične regije ter do četrtka, 11. februarja 2021, za učence z območja Gorenjske, Goriške, Notranjsko-Kraške, Obalno-Kraške, Osrednjeslovenske in Zasavske statistične regije ter občin Jugovzhodne Slovenije: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel.

 

Nagradni natečaj bo potekal na Facebook profilu Biathlon Pokljuka – www.facebook.com/BiathlonPokljuka. Nagradni natečaj ni sponzoriran s strani Facebooka, Menlo Park, CA in ni povezan s Facebookom kot podjetjem.

 

Pravila nagradnega natečaja bodo ves čas trajanja nagradnega natečaja objavljena na Facebook strani Biathlon Pokljuka – www.facebook.com/BiathlonPokljuka.

 

Pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju je oddaja prijavnice Naj navijaški transparent in fotografija navijaškega transparenta (napisa ali izdelka).

   

Organizator si pridružuje pravico, da po lastni presoji iz nagradnega natečaja odstrani kateregakoli udeleženca, še posebno tistega, ki želi na nepravilen, nepošten ali kakršenkoli drugi način, ki ni v skladu s temi pravili, osvojiti nagrado.

 

 

3. SODELOVANJE V NAGRADNEM NATEČAJU.

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo šolarji iz povabljenih šol, ki so predhodno pridobile izjave staršev oz. zakonitih zastopnikov otrok za sodelovanje, in jih je Športno društvo Pokljuka v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav povabilo k sodelovanju pri Zoom ogledu tekmovanj IBU svetovnega prvenstva v biatlonu 2021, Pokljuka.

 

Za sodelovanje v nagradnem natečaju je potrebno izpolniti prijavnico, ki jo za svojega otroka izpolnijo starši oz. zakoniti zastopniki oziroma predstavnik šole. Šteje se, da posamezni sodelujoči ali skupina sodelujočih oz. njihovi starši oz. zastopniki ob tem, ko izpolnijo prijavnico in pošljejo podatke za sodelovanje v nagradnem natečaju, izrecno soglašajo s pravili in pogoji nagradnega natečaja ter so z njimi v celoti seznanjeni. Sodelujoči oz. zanj njegov starš ali skrbnik se prav tako zavezuje, da bo v primeru sodelovanja v nagradnem natečaju v celoti spoštoval njegova pravila in da bo otrokom, njihovi starosti primerno, predstavil pravila sodelovanja v nagradnem natečaju.

 

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni in sodelavci organizatorja, ne glede na obliko zaposlitve. Enako velja za njihove ožje družinske člane (zakonec oz. oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega).

 

 4. NAGRADNI SKLAD

 Nagradni sklad obsega:

 

·        15 brezplačnih slikanic Zaklad pokljuških škratov ter praktičnih nagrad Zavarovalnice Triglav

·        Denarna vrednost posamezne nagrade znaša 20 EUR.

 

Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njihove denarne protivrednosti.

 

 

5. POTEK PODELJEVANJA NAGRAD TER OBVEŠČANJE IN OBJAVA NAGRAJENIH OTROK

Nagrajene otroke bomo izbrali na dva načina:

        Preko zbiranja všečkov na Facebook strani www.facebook.com/biathlonpokljuka. Tri slike transparentov z največ všečki na dan 21. 2. 2021 bodo prejele nagrado. Rezultati bodo objavljeni 22. 2. 2021 na Facebook strani www.facebook.com/biathlonpokljuka. Starše oz. zakonite zastopnike nagrajenih otrok bomo kontaktirali preko elektronske pošte

        Preko glasov 3-članske strokovne komisije, ki bo razglasila naj navijaške transparente v posebnem programu pred tekmami in sicer 10. 2. in 12. 2. za učence z območja Jugovzhodne Slovenije (razen občin: Ribnica, Sodražica, Loški potok, Kočevje, Osilnica in Kostel), Koroške, Podravske, Pomurske, Savinjske in Posavske statistične regije, ter 16. 2. in 18. 2. za učence z območja Gorenjske, Goriške, Notranjsko-Kraške, Obalno-Kraške, Osrednjeslovenske in Zasavske statistične regije ter občin Jugovzhodne Slovenije: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel. Strokovno komisijo sestavljajo predstavniki Športnega društva Pokljuka in Zavarovalnice Triglav.  Nagrajenci bodo razglašeni v posebnem programu pred tekmovanjem, njihovi starši oz. zakoniti zastopniki pa bodo obveščeni tudi po elektronski pošti, ki bo navedena ob prijavi.

 

 

Nagrajenec (ime in priimek) ali nagrajena skupina (naziv) bo objavljen na Facebook strani Biathlon Pokljuka.

 

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrade prav tako niso prenosljive na tretjo osebo. 

 

 

7. OBVEZNOSTI NAGRAJENCEV

Starš oz. zakoniti zastopnik nagrajenca mora organizatorju posredovati potrdilo o prejemu nagrade, ki ga prejme preko elektronske pošte. V kolikor ne posreduje navedenega obrazca, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do izžrebanca na podlagi teh pravil. Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je udeleženec v nagradnem natečaju sodeloval v nasprotju s temi pravili.

 

8. PREVZEM NAGRAD

Nagrad ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se posamezni sodelujoči s prijavo k nagradnemu natečaju izrecno strinja. Organizator ne odgovarja za nobene napake na nagradah. Organizator ni odgovoren za poslane podatke, ki so nepopolni, nerazumljivi ali niso bili prejeti.

 

Starš oz. zakoniti zastopnik ali predstavnik šole nagrajenega otroka ali nagrajene skupine mora nagrado, ki bo poslana po pošti, prevzeti najkasneje do 30. 3. 2021. V nasprotnem primeru se smatra, da se nagradi odpoveduje, organizator pa je prost vsakršne obveznosti do nagrajenca oz. njegovega starša oz. zakonitega zastopnika.

 

Starš oz. zakoniti zastopnik otroka je seznanjen, da bo v primeru, da bo otrok izžreban in prejel nagrado, organizator na Facebook profilu Športnega društva Pokljuka objavil podatke o imenu in priimku otroka, katerega starš oz. zakoniti zastopnik je, ter fotografije nagrajenega navijaškega transparenta. Navedeni podatki bodo lahko objavljeni tudi na Facebook profilu Zavarovalnice Triglav ter medijskih sporočilih zavarovalnice ali organizatorja.

 

9. ODGOVORNOST ORGANIZATORJEV

Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne bo sodeloval v sporih glede imetništva/upravičenja do izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede imetništva izžrebanih nagrad, ne vplivajo na pravilo, da organizator dodeli nagrado osebi, ki se je pravilno prijavila na nagradni natečaj. Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradni natečaj korektno izpeljan, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. Organizator nagradnega natečaja ne prevzema nobenih odgovornosti ob koriščenju nagrad, eventualnih poškodb, zdravstvenih zapletov ali tatvin pri koriščenju.

 

Organizator prav tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • (ne)delovanje spletne strani www.facebook.com
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem natečaju ali pri izboru nagrad
  • nedostavljene pošiljke z nagradami,
  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 

 

 

 

10. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene od sodelujočih v nagradnem natečaju (ime, priimek, e-naslov), varoval v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Prav tako podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljal. Sodelujoči je seznanjen, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni.

 

Podatki sodelujočih in nagrajencev v nagradnem natečaju ter njihovih staršev oz. zakonitih zastopnikov se obdelujejo, če s temi pogoji ni določeno drugače, na podlagi sprejema teh pravil, s čimer se med starši oz. zakonitimi zastopniki sodelujočih otrok in Športnim društvom kot organizatorjem vzpostavi poslovno oz. pogodbeno razmerje v smislu točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Zbrani osebni podatki sodelujočih v nagradnem natečaju se pri organizatorju hranijo le do podelitve nagrad. Podatki se obdelujejo zgolj zaradi nagradnega natečaja (organizacija in izvedba nagradnega natečaja, obveščaje staršev oz. zakonitih zastopnikov nagrajenih otrok o rezultatih nagradnega natečaja, razglasitev nagrajenih otrok in se takoj po podeljenih nagradah izbrišejo. V kolikor bo organizator želel podatke hraniti dalj časa ali jih uporabiti za kakšne druge namene, bo v ta namen od sodelujočih pridobil ločeno privolitev.

 

Sodelujoči v nagradnem natečaju oz. zanje njihovi starši ali zakoniti zastopniki lahko zahtevajo pregled, dopolnitev, popravek, izbris in omejitev obdelave lastnih osebnih podatkov ter prenehanje obdelave lastnih osebnih podatkov za namene izvajanja tega nagradnega natečaja. Navedene pravice uveljavlja preko e-naslova info@biathlon-pokljuka.com, kjer lahko pridobi tudi druge informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pri organizatorju.

 

 

11. KONČNE DOLOČBE

Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradnega natečaja. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnega natečaja bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na www.facebook.com/BiathlonPokljuka, kjer bodo objavljeni ti splošni pogoji in pravila sodelovanja.

 

Za vse morebitne spore iz naslova nagradnega natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z 27. 1. 2021.

 

Šenčur, 25. 1. 20201